През годините са издавани следните книги и публикации за природата, етнологията и туризма в Странджа. В този сайт е използвана информация от много от тях:

Авторски колектив, Защитена местност „Устие на р. Велека, Защитена местност „Силистар“ – План за управление, С., МОСВ, 1998

Авторски колектив, Странджа – природно богатство, археологическо наследство, духовна култура, туризъм, М.Търново, 1999

Aksakova, D., Formation of new tourist destinations through the development of ecotourism in the naturе parks, 2013

Аянов Г., СТРАНДЖА – етнографски, географски и исторически проучвания, Тракийски научен институт, С., 1938

Боев, З. 1985. Експедиция “Странджа – 85”. – Природа и знание,

Ганчев Г., Редки растения на Странджа, сп. Защита на природата, 5, 1980

Гусев Ч., Р. Цонев. 2014. Природни местообитания от европейска значимост в Защитена зона „Странджа“. Дирекция на Природен парк „Странджа“, Малко Търново, 304 с.

Гусев Ч., СЪСТОЯНИЕ, РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И ПОЛЗВАНЕ НА ЛЕЧЕБНИТЕ РАСТЕНИЯ В ПП “СТРАНДЖА”, ПП „Странджа“, 2012

Gusev, Ch., Floristic analysis of the Uzunbudzhak biosphere reserve (Strandja nature park), Publisher: Natural Park Strandja, 2004

Гусев Ч., Ц. Денчев, Д.Павлова, Д.Димитров, Й.Коева, Б.Георгиев, Флористична характеристика на резерват „Витаново“, Бургас, 1997

ДОКЛАД за Зимуващи водолюбиви птици в България през зимата на 2011 – 2012 г. ДЗЗД „Обединение ЕКОНЕКТ”, С., 2012, Иванова

К., М.Патронова, Ст. Златаров, Странджа, Славена, Варна, 2005

Иванова К., Туристически пътеводител Природен парк „Странджа“, М.Търново, 2007

Илиева Г., Методи за мониторинг на посетители в защитени територии, 2015

Илчев Д., Принос към пеперудната фауна на българска Странджа планина. Трудове на Българското природоизпитателно дружество 11: 167—183, 1924

Киселкова, Ал. Екотуризъм и защитени територии. С., 2008

Кичев Д., Съставител и редактор на сборник “Фолклорно пътешествие из Странджа с Димитър Кичев”. Бургас. Изд. Либра скорп, с. 1-555, 2007

Колектив, (1990), Странджа. Древност и съвремие, Международна асоциация “Древна балканска земя”, С., 488 с.

Кънев Д., Път през времето. Граматиково – гора и дивеч, Б., Либра-Скорп, 2006

Манев Г., Из Странджанския край, Медицина и физкултура, С., 1980

Маринов С., Маркетингов подход за развитие на екологичен туризъм в ПП „Странджа“, 2015

Милчев, Б. 1998. Животинският свят в ЗПТ “Устието на река Велека” и “Силистар”. – В: План за управление на защитените местности “Устието на река Велека” и “Силистар”, С., МОС: 77-86.

Михайлов И., Странджа. Туристически речник, ЕТ“Адулар – Иван Михайлов“, Бургас, 2005

Мичев Т., Симеонов Д, Профиров Л (2013) Птиците на Балканския полуостров. Полеви определител. С., Екотан, 300 с. (http://ecotan.bg/multimedia/link)

Национална статегия за устойчиво развитие на туризъм в Република България 2009-2013, С, 2009

Николов В., М. Йорданова, Планините в България, АИ „Марин Дринов“ – БАН, С., 2002

Онлайн-пътеводител за екотуризъм, 2015, Издателство “Авангард принт” ISBN 978-954-337-199-0

Орачев, А., Чудесата на Южното Черноморие. С. 2012

Петров, П., Типология на селския туризъм в България според характера на туристическите продукти. Конференция Велико Търново, 2009

Патронов Д., Към върховете на Странджа, Либра –Скорп, ISBN: 954-9306-37-2, 2005

Патронов Д., И.Карайотов, Д.Радойнова, Странджа – природа, история, култура, Бургас, 1999

Петков И., Паметни знаци в Странджа – крепости и пещери, легенди и предания, Бургас, 2006

Райчевски С., Крайбрежна Странджа – топоними и хидроними, София, 2001

Райчевски С., Странджа, 400 с., 2008

Ризова Т., Трансгранични защитени територии в България – паркове за живот на Европа.

Сборник Доклади “Екологичен и селски туризъм – предизвикателства и перспективи“, Университет „Проф.д-р Асен Златаров“, Бургас, 2015:

Слабаков К., Туристическа Странджа, Б., Либра – Скорп, е-издание

Село Калово, Б., Либра-Скоро, е-издание

Смилова Д., Реликтни и ендемични растения в Странджанската флора, в „Странджанско-Сакарски сборник“, т.2, кн.1, Малко Търново, 1984

Стамов Ж., Туристическа Странджа, Бургас, Либра-Скорп, 2006

Станкова, М. Екологичният и приключенският туризъм като алтернатива на традиционното туристическо развитие. Проблеми на географията, кн.3-4, 2004

Стоилов К., Южна Странджа, Бургас, 2008

Странджа. Древност и съвремие, Колектив, Международна асоциация “Древна балканска земя”, С., 1990

Чаталов Г., Бележки върху геологията на турската част от Странджа, Сп. Българско геологическо дружество, год. LIII, Кн.1, 1992

Червена книга на Република България. Т. 3. Природни местообитания. ИБЕИ-БАН, МОСВ, С., 2014.

Узунова, С., С. Узунов, Растенията в природен парк “Странджа, Бургас 2008, Държавна Агенция по горите, Дирекция на Природен парк “Странджа”, (http://www.strandja.bg/plants_bg.html) / Дирекция на Природен парк Странджа.

Цветанов М., Планините в България – пътеводител, Домино, 2015

Чорбаджийска Е., ОЦЕНКА НА ЛАНДШАФТИТЕ С КОНСЕРВАЦИОННА ЗНАЧИМОСТ В ПП „СТРАНДЖА“ ПРОБЛЕМИ НА ГЕОГРАФИЯТА • 3–4 • PROBLEMS OF GEOGRAPHY София • 2012 • Sofia

Янев Р., Проблеми и възможности за развитието на екологичния и селския туризъм (По примера на ПП „Странджа“), 2015

Bulgarian-Turkish workshop on challenges of establishment and management of a transborder biosphere reserve between Bulgaria and Turkey in Strandja mountain Bulgarian-Turkish workshop on challenges of establishment and management of a transborder biosphere reserve between Bulgaria and Turkey in Strandja mountain Burgas 1113 November 2005 ; Chipev, Nesho ed.; Bulgarien Academy of Science.; UNESCO. S. l.: S. n. 2005

CelaI Yarcy, Flora of Demirkoy (Istranca Mountains / Kirklareli European Turkey), Flora Mediterranea 7 – 1997

Chipev, Nesho ed., Българска академия на науките; ЮНЕСКО: Предмети: екология /обща; биодиверситет; защитени територии планини в България ; България ; Турция ; Странджа; издания на конгреси, Издател: S. l.: S. n., 2005 Физическа характеристика: 151 p.: ill., charts; 23 cm., ISBN9544570322; ISBN9789544570323

The plants of Strandja nature park (Uzunova, Sv., Uzunov, S.), Sofia: National forestry board 2006 (Institute of Botanic Bulgarian Institute of Science)

Suc Jean-Pierre, Gillet Herve, Cagatay Namik, Popescu Speranta Maria, The region of the Strandja Sill (North Turkey) and the Messinian events, Marine and Petroleum Geology, September 2015, Volume 66, Part 1, Pages 149-164, http://dx.doi.org/10.1016/j.marpetgeo.2015.01.013, http://archimer.ifremer.fr/doc/00251/36217

MIKHAILOV, K., Prodanov, K. 2003. Status of demersal fish along the Bulgarian Black Sea coasts. Workshop on Demersal Resources in the Black Sea & Azov Sea, Turkish Marine Research Foundation Publications No. 14, pp. 49-64.ю

AAS, O., Akyuz, E. 1955. Further observations on the hydrography and occurrence of fish in the Black Sea. Reports from the Fishery Research Center, Marine Research Series, Vol. 1, No. 6, 34 p.

Albayrak, I.., Western Turkey bats and bat fleas. Scientific and Technical Research Council of Turkey. TBAG-663. 80 pages. 1988.

ANONYMOUS, 1996. Stock assessment studies of the Turkish Black Sea coast. TUBITAK Project No. DEBCAG 74 / G DEBCAG 139 / G,

EBCAG 115 / D, Final Report, 132 p.

ANONYMOUS, 1997. Black Sea Red Data Book, the GEF Black Sea Environmental Programme, http://www.grid.unep.ch/bsein/redbook/index.htm

ATES, C., DEVAL, M. C., BOK, T. 2008. Age and growth of Atlantic bonito (Sarda sarda Bloch, 1793) in the Sea of Marmara and Black Sea, Turkey. Journal of Applied Ichthyology, 24 (5): 546-550.

FISH, S. (1985) Thrace Inland Current Status and taxonomic revision of Fish, Natural Science Journal Serena A2, 9 (2): 147-160.

FISH, S. 1985. The taxonomical reviso and the present situations of the inland water fish from Turkish Thrace. Nature Science Journal, Series A2, 9 (2): 147-160.

BARAN, IR. TURKEY Amphibians and Reptiles. TUBITAK Popular Science Books, 2005

BAŞOĞLU, M. and BAR, I.. (1977). The Reptiles of Turkey, Part I. The Turtles and Lizards, Ege University, Science Faculty Book Series. Izmir, 76: 1-272. (Book)

BAŞOĞLU, M. and BAR, I.. (1998) The Reptiles of Turkey, Part II. The Snakes, Ege University, Faculty of Science Books Series Izmir, 81: 218. (Book)

BAŞOĞLU, M. BARAN, Rel., The Reptiles of Turkey, Part I. The Turtles and Lizards, Ege University, Faculty of Science Books Series. Izmir, 76: 1-272. 1977.

BAŞOĞLU, M. BARAN, Rel., The Reptiles of Turkey, Part II. The Snakes, Ege University, Faculty of Science Books Series Izmir, 81: 1-218. 1998.

BAŞOĞLU, M. SUMMARY N., Turkey amphibians. Ege University Faculty of Science Book Series. Izmir, 50: 1-155. 1973. BATTALGİL, F. 1941. douces Les poissons des eaux de la Turquie. Rev. Face. Sci. Univ. Istanbul, Serena. B, 6 (1-2): 170-186. BATTALGİL, F. 1942. Contribution a la connaissance des poissons des eaux douces dela Turquie. Rev. Face. Sci. Univ.
Istanbul, Serena. B, 7 (4): 287-306.

Benda, P. & will HOR, I., Bats (Mammalia: Chiroptera) of the Eastern Mediterranean. Part 1 Review of distribution and taxonomy of bats in Turkey. Acta Soc. Zool. Bohemian. 62: 255-313. 1998.

Black Sea Commission, 2008 State of the environment of the Black Sea (2001 – 2006/7). Edited by Basic Oguz.

Publications of the Commission on the Protection of the Black Sea Against Pollution (BSC), Istanbul, Turkey, 448 p.

Bogorodskie of S.V. 2006. Discovery of parablennius incognitus (Blenniida A) off the Eastern Coast of the Black Sea, Northern Abkhazia. Journal of Ichthyology, 46: 18 – 24.

BOLTACHEV, A. R., Karpova, EP, Danilyuk, O.N. 2009. Findings of new and rare fish species in the coastal zone of the Crimea (the Black Sea). Journal of Ichthyology, 49 (4): 277-291.

BOUDOT, J.-P., GRAND, D., GREBE, B., HACET, N. and MARINOV, M. (2004). Description of the female of the Somatochlor boriana with distributional notes on the species (Odonata: Corduliida A). International Journal of Odonatology 7: 431-438

CADDY, J., REFK, R., DO-CH, T. 1995. Productivity Estimates for the Mediterranean: evidence of accelerating ecological change. Ocean and Coastal Management, 26 (1), 1-18.

AGES, M., Turkey’s Favna of Chiroptera. Istanbul University Faculty of Science Magazine, Series B, 30 (3- 4): 125-134.1965.

AGES, M. Journal of Turkey’s bat I. Turkey Biologist, 18 (1): 5-18. 1968.

AGES, M., Turkey’s bats II. Turkish Journal of Biological, 19 (2-4), 88-106. 1969.  CAVANAGH, R. D. Gibson, C. 2007. Overview of the conservation status of cartilaginous fishes (Chondrichthyans) in the Mediterranean Sea. IUCN, Gland, Switzerland and Malaga, Spain, 42 p.
Agile, I.. E. (1999). Taxonomic Status of Species in the living lizard Thrace (Lacertilia: Anguida, Lacertidae, Scincida A). Tr. J. of Zoology Oct 23, No. 1, 23-35.

Ceyhan, T., Akyol O., Ayaz, A., and JUANES, F. 2007. Age, growth, and reproductive season of bluefish (Pomatomus saltatrix) in the Marmara region, Turkey. ICES Journal of Marine Science, 64: 531-536.

CIVITELLA, M. V., Filippucci, M. G., Kurto, C., Ozkan, B., CAPANNA, E. Chromosome analysis of three species of Myoxida to. In: Flipppucc M. G. (ed). Proc. II. Conf. Dormir of them. HYSTRIX (N. S.) 6 (1-2): 117 – 126 1995.

MEF 2004. İğneada fauna, Biodiversity and Natural Resources Management Project (GEF-II). T. C. Environment and Forestry The Ministry of Nature Protection and National Parks Department. 91 pp.

Colak, E., LYRICS, M., Yigit, N. and STI. ÖZKURT „A study on Ecology and Biology of Microtus guentheri Danford and Alston, 1880 (Mammalia: Rodentia) in Turkey, „Turk J Zool., 22, 289-295 (1998).

Colak, E., Stack, ÇOLAK N., R., LYRICS, M., ÖZKURT, Sti. and KANKILIÇ T. „Taxonomic status and distribution of Apodemus mystacinus (Danford and Alston, 1877) (Mammalia: Rodentia) in Turkey“ Turk J Zool., 28: 285-294 (2004).

Colak, E., Yigit, N., KIVANÇ, M and M. Say, „The Glisten glisten in Turkey orientalis (Nehring, 1903) (Rodentia: Glirida A)` s Reproduction
Biology, „Turk J Zool., 21, 375-380 (1997).

Colak, E., Yigit, N., ÖZKURT, Sti. and M. SÖZEN, „A study on Mustela nivalis Linnaeus, 1766 (Mammalia: Carnivora) in Turkey, „Turk J Zool., 23, 119-122 (1999).

Colak, E., Yigit, N., LYRICS, M. and Ş.ÖZKURT, „Hibernation and Body Weight in Dormir, the Glisten glisten orientalis (Nehring, 1903) (Rodentia: Glirida) is maintained under uncontrolled conditions,“ Turk J Zool ., 22, 1-7 (1998).

Colak, E., Yigit, N., LYRICS, M., Colak, R., ÖZKURT, Sti., KANKILIÇ, T. and KANKILIÇ T .. „The Morphological Analysis of Do you domesticusand macedonicus (Mammalia: Rodentia) in Turkey „Turk J Zool., 30: 309-317 (2006). Colak, E., Yigit, N., LYRICS, M.,

EFFICIENCY, R. and STI. ÖZKURT „On coloration and karyology of Vormel to peregusn, descending Turkey, „Zoology in the Middle East, 21, 13-18 (2000).

Colak, E., Yigit, N., LYRICS, M., EFFICIENCY, R. and STI. ÖZKURT „The karyotype of Apodemus agrarius (Pallas, 1771) (Mammalia: Rodentia) in Turkey,“ Zoology in the Middle East, 20, 21-23 (2000). Colak, E., Yigit, N., SÖZEN. M. and STI. ÖZKURT, „A study on Taxonomic status of Microtus subterraneus (de Selys Longchamps, 1836) and Microtus majora Thomas, 1906 (Mammalia: Rodentia) in Turkey,“ Turk J Zool., 22, 119-130 (1998).

Colak, R., ÇOLAK, E. and stack. N. (2005). Morphometric, Karyotypic and Electrophoretic Analysis of the Genus Apodemus Kaup, 1826 (Mammalia: Rodentia) in Thrace. Turk J. Zool. 29, 147-153.

Colak, R., E. Colak, N. Yigit, I KANDEMİR M. SÖZEN Morphometric and biochemical variations and the distribution of the genus Apodemus (Mammalia: Rodentia) in Turkey. Acta Zoologica Academia Scientiarum Hungaricae, 53 (3), 239-256. (2007).

CORBETTA, C. B. The Mammals of The Palaearctic Region: A Taxonomic Review. Cornell Uninersity  Ithaca, 1-314. 1978.

DEMIRSOY, A. (1996). Vertebrates of Turkey. Amphibians. Systematics and Biodiversity of Turkey Vertebrate Fauna Determination of Investigation of Characteristics and Protection Measures. Meteksan AS. 69 pages. (Book) DEMIRSOY, A. (1996).

Vertebrates of Turkey. Mammals. Systematics and Biodiversity of Turkey Vertebrate Fauna Determination of Investigation of Characteristics and Protection Measures. Meteksan AS. 292 pages. (Book) DEMIRSOY, A. (1996).

Vertebrates of Turkey. Reptiles. Systematics and Biodiversity of Turkey Vertebrate Fauna Determination of Investigation of Characteristics and Protection Measures. Meteksan AS. 204 pages. (Book) Demirsoy, A. (ed.), Yiğit, N., Colak, E., LYRICS, M., Karataş, A. (2006).

Rodents of Turkey. Meteksan, Ankara. 154 pp. (Book).

Demirsoy, A. vertebrates in Turkey. Mammals. Systematic and Biological Properties of Turkey Vertebrate Fauna Determination of Investigation and Protection Measures. 292 pages. 1996.

DEMIRSOY A. Basic Laws of Life. Vertebrates / amniote (reptiles, birds and mammals). Volume – III / Part – II. 942 pages. 1992.

DOĞRAMACI, S. & PROJECT, CHINA. Glisten glisten Turkey (Mammalia: Rodentia) Geographic variation of species and Karyological
Features. Nature Tr. J. of Zoology 15: 275-288. 1991

DOĞRAMACI S. Mammalian fauna of Turkey. Nineteen May University. Science Faculty. Bull. 1 (3). 107- 136, 1989.

Erdemir, Ü., KYRGYZSTAN, T., Guha, H. and TÜREL, C. (1994). Lake in Bath (Kırklareli U-İğneada) Living Rudd (Scardinus erythrophtalmus L., 1758) and Pool Fish (Carassius carassius L., 1758) Some biological characteristics of the species. XII. National Biology Congress 6-8 July 1994 Edirne

Erdemir, Ü., KYRGYZSTAN, T., Guha, H., TÜREL, C. 1994. Some biological properties of Scardinius erythrophthalmus L., 1758 and Carassius carassius L., 1758 (Pisces) in Bath Lake (İğneada-Kırklareli). 12th National Biology Congress, Edirne, Section of Hydrobiology, Vol 4, 122-128.
Erk’akan, F. 1983. The fishes of the Thrace region. Hacettepe Bulletin of the Natural Sciences and Engineering, Vol 12: 39-48.

Erk’akan, F. 1984. A new record for Turkey cyprinid fish, Pseudorasbora parva from thee Thrace region. Natural Sciences Magazine, A2, 8 (3): 350-351.

European Red List (2000) – WCMC / IUCN-World Conservation Monitoring Centre (Result of Red List enguiry country for Turkey) ,. FAO, 2007. Fishstat Plus GFCM capture production in 1970 – 2005. Universal software for fishery statistical time series. Version 3.2.2000.

FISCHER, W., BAUCHOT, M.-L., SCHNEIDER, M. 1987. FAO Fiches d’identification des espèces pour les besoins de la pêche. Méditerranée et mer Noire. Zone de pêche EEC and 37 FAO, Rome, 761-1530.

FRICK, R., BİLECENOĞLU, M., YELLOW, H. M 2007. Annotated checklist of fish and lamprey species (Gnathostomata and Petromyzontomorph a) of Turkey, including a Red List of threatened and declining species. Stuttgart is Beitar. Naturkunde. Sere, Nr.706, 169 pp., Stuttgart.

Froese, R., PAULY D. Editors. Fishbase.world 2009. Wide Web electronic publication. www.fishbase.org, version (04/2009).

Furman, A. and ÖZGÜL, A. (2004). The distribution of cave-dwelling bats and conservation status of underground Habitats in Northwestern Turkey. Biological Conservation.

GEF II – Biodiversity and Natural Resources Management Project – İğneada-Longos-. T. C. Ministry of Forestry and Millipark Hunting-Wildlife General Directorate, 2000-2006.

GEF- II (2006). Fauna İğneada Final Report. T. C. Ministry of Environment and Forestry, Nature Conservation and National Parks
Directorate of Biodiversity and Natural Resources Management Project, 94 pp. (Reporter).

GÖBEKÇIOĞL (also OKYAR), Z. (1992). New Record for Turkey Lepidoptera fauna. s.87-93 XI. national Biology

GÖBEKÇIOĞL (also OKY), Z. and Aktacir, N. (1990). Thrace (Strandja Mountains) Day butterflies (Lepidoptera: Papilionoidea, Hesperioidea A) (M.Sc.). S.193-202. X. National Biology Congress, Erzurum. GÖBEKÇIOĞL (also OKY), Z. and Aktacir, N. (1998). Thrace Heterocera (Lepidoptera) Contributions to fauna. Turkish. Entomol. Bull., 22 (1): 47-56.

GÖBEKÇIOĞL (also OKY), Z. and Aktacir, N. (1999). Thrace region of Geometridae Species Taxonomic and faunistic Investigation of direction. tr.j. of Zoology 23, Annex No. 1, 99-132.

POWER, A.C. (1997). My role of fishing in the Black Sea ecosystem. IN: Sensitivity to Change: Black Sea, Baltic Sea and North
Sea (E. Ozsoy and to Mikaelyan, Eds.), Kluwer Academic Publishers, pp: 149-162.

HACET, N and Aktacir, N. (2003). Considerations on the Odonata fauna of Turkish Thrace, with some taxonomic notes. Odonatologi of 33: 253-270.

HACET, N. and Aktacir, N. (1994). Thrace new contributions to the Odonata fauna. XII. National Biology Congress, 6-8 July Edirne, 202-209.

HACET, N. and Aktacir, N. (1997). Odonata fauna of Strandzha mountains. Turkish Journal of Zoology 21: 275-289. http://www.glirarium.de/dormous to ILGAZ O. and KUMLUTAŞ, Y. (2005). The Amphibian and Reptile Species of Igneada (Kirklareli) and its Vicinity. Pakistan Journal of Biological Sciences 8 (4): 558-560. ISSN 1028-8880.

Ilhan, A., FISH, S., YELLOW, H. M., USTAOĞLU, M. R. 2005. Carassius (Cyprinidae, Pisces) species in inland waters Thrace
and Western Black Sea Regions and their is DISTRIBUTIONS. Ege Journal of Fisheries & Aquatic Sciences, 22 (3-4): 343-346

İLHAN, A .. FISH, S., YELLOW, and USTAOĞLU H. M., R. (2005). Western and Central Anatolia, Southern Marmara, Thrace and Western Black Sea Region in the Inland Carassius (Cyprinidae, Pisces) species and their distributions. Ege Aquaculture Volume 22, Number (3-4): 343-346.

And IUCN 2001. IUCN Red List Categories and Criteria. Version 3.1. IUCN Species Survival Commission. IUCN, Gland, Switzerland.
IUCN 2006. The Status and Distribution of Reptiles and Amphibians of the Mediterranean Basin. Compiled by Cox, Neil, Chanson, Janice and Stuart, Simon, Gland, Switzerland and Cambridge, UK. v + 42 pp.

IUCN 2009. The Status and Distribution of Mediterranean Mammals. Compiled by Temple, H. J. and Cuttelod, A., Gland, Switzerland and Cambridge, UK: IUCN. vii + 32ppm.

KABASAKAL, H. 2004. Preliminary observations on the reproductive biology and diet of the bluntnos to sixgill shark, Bluntnose Sixgill Shark (Bonnaterr A, 1788) (Chondrichthyes: Hexanchida A) in Turkish seas. Acta Adriatica, 45 (2): 187- 196.

Karataş, A., LYRICS, M. „Contribution to karyology, distribution and taxonomic status of the Long-winged Bat, Miniopterus schreibersii (Chiroptera: Vespertilionidae) in Turkey, „Zoology in the Middle East, 33: 51-64. (2004).

Karataş, A., LYRICS, M. and MATUR F. „Karyology of some bat species (Chiroptera: Rhinolophidae, Molossidae), from Turkey, „Mamm. Biol., 71: 159-163 (2006).

Karataş, A., LYRICS, M. ÖZKURT, Sti. and MATUR F. „Karyology three bat species of the genus Myotis (M. myotis, M. bschsteini of and M. Brandt) (Chiroptera: Vespertilonida A) from Turkey,“ Zoology in the Middle East, 40: 5-9 (2007) .

Karataş, A., LYRICS, M., „Karyology of three Vespertilionid bats (Chiroptera: Vespertilionidae) from Turkey“ Acta Zoologica Academia to Scientari I Hungaricae, 53 (2): 185-192 (2007).

KAYA, M. Ozkan, B. HACET, N., and OKYAR, Z. (2009). Review of Research and Fauna Inventories Made in the Yildiz Mountains. Prepared For the Star Mountains Biosphere Project of the General Directorate of Nature Conservation and National Parks, Istanbul. Unpublished. 14 pp.

KAYA, M. (1998). The Importance of Mert and Plum Lakes (in Kırklareli-İğneada) Regarding Bird Fauna and Some Ecological Problems.

Еcology Environmental Magazine, Volume 7, Number 27, 15-18.

KAYA, M. and Kurto, C. (1994). Bird Species (Aves) of Mert and Plum Lakes (in Kırklareli-İğneada). XII. National Biology Congress Papers, Edirne 1994. Volume IV, 252-258.

ROCK M. Patriotic, S. and Kurto, C. (1999): Investigations on the ornitho – Fauna of Turkish Trace I. Tr. J. of Zoology, 23 (1999) Annex No. 3, 781-790, TUBITAK.

KAYA, M., MATE, S., FEAR, A. Y. Grey Mullet 1998. New Species „Mugilu so-iuy Basilewsky“ (Teleostei: Mugilidae) From the Aegean Coast of Turkey. Turkish Journal of Zoology 22: 303-306.

Kefelioğlu, H., PROJECT, CHINA. and DAY, I.. (2003). The Taxonomy and Distribution of Apodemus agrarius (Pallas, 1771) (Mammalia: Rodentia) in the European Part of Turkey. Turk J Zool 27 141-146. Krystufek, B. and VOHRALIK, V. (2001). Mammals of Turkey and Cyprus. Introduction, Checlist, Insectivora.

Zgodovinsko DRUSTVO za Primorsko Znanstveno Južno-raziskovalno Sredisce Republika Slovenija Koper. 140 pp .

Krystufek, B. and VOHRALIK, V. (2005). Mammals of Turkey and Cyprus. Rodentia I: Scuida to, Dipodida to, Glirida to, Arvicolina to.godovinsko DRUSTVO za Primorsko Znanstveno Južno-raziskovalno Sredisce Republika Slovenija Koper. 292 pp.

KUMERLOEV, H. Die Saugetiert to (Mammalia) says Turkei. Veröff. Zool. Staatssamlung München. 18: 69- 158, 1975. Kurto, C. (1982). Thrace Glirid Types (Rodentia; Glirida A). -Dağılı My Habitat, Taxonomic Karekterler- Istanbul University 1982 (Associate Professor Thesis).
Kurto, C. First Specimens of Glisten glisten (linneus, 1776) From Turkish Thrace (Mammalia, Rodentia; Glirida A). Senckenberg until Biol. 71 (4-6): 1 – 6 1992.

Kurto, C. New Records of Thracian Mammals. Saugetierk. Mitt., München, 23 (1): 14 – 16 1975.

Kurto, C. Thrace Rodentia are on a taxonomic research. 1972 Istanbul University (Ph.D.). Kurto, C., Ozkan, B., Albayrak, I.., KIVANÇ, E., Kefelioğlu H. Mammals – Mammalia-. Edt. Kence, A., Scientist,

C. C: Turkey Vertebrate Species List. SPO / TBAG-Trans. Sec. 3. 1996.

Kurto, C., Ozkan, B., Forest Trees Mouse Dryomys nitedula (Rodentia: Glirida A) Distribution of Thrace and Reproductive Season. X. National Biology Congress, 18 to 20 July 1990 in Erzurum. Zoology. (4): 353 – 361 1990. Kurto, C., Thrace Glirid Types (Rodentia; Glirida A). -Dağılı My Habitat, Taxonomic Karekterler- Istanbul 1982. 50 pages University (Associate Professor Thesis).

Kurto, CA .; Krystufek, B. and ÖZKAN, B. (1994). The European Polecat (Mustela putorius) in Turkish Thrace. Small Carnivore Conservation (IUCN), 11: 8 – 10. (Paper)

Kurto, CA .; Ozkan, B .: New Records of Myomimus the roach (Bate, 1937) From Turkish Tharaka by (Mammalia: Rodentia: Glirida A). Senckenberg until Biol. 71: 239 – 244 1991.

LANCELOT, C. MARTIN, J., Panin, N. Zaitsev, Y. 2002. The North-western Black Sea: Pilot Site to Understand the Complex Interaction Between Human Activities and the Coastal Environment. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 54: 279-283.

MERİÇ, N. 1986a. Fishes encountered in Büyükçekmece Lake, Istanbul. Istanbul Univ. Science Faculty. Rapier. Series B, 51: 41-46. MERİÇ, N. 1986b. Fishes encountered in Lake Kucukcekmece, Istanbul. Istanbul Univ. Science Faculty. Rapier. Series B, 51: 33-39. MERİÇ, N. 1992. Büyükçekmece Dam lake fish on a preliminary study. XI. National Biology Congress, Ankara, 167-174.

MITCHELL-Jones, AJ, AMORE, G., Bogdanowicz, W., Krystufek, B., REIJNDERS, PJH, SPITZENBERGER, F., STUBBE, M., THISSEN, JBM, VOHRALIK, V., ZIMA, J., The Atlas of European Mammals. Published by T & D Poise for the Societas Europaea Mammalogi by. 484 pages. 1999. Mursaloğlu, B., Turkey wild mammals. IV. Science Congress, 5-8 November 1973, Ankara. 1- 9, 1973. Niermann, I., BIEDERMANN, M. Bogdanowicz, W., BRINKMANN, R., BRIS, MS, Ciechanowska, M., DIETZ, C. DIETZ, I., Estonian, P., you HELVI, OV, HOUÉDEC, ALE PAKSUZ, S. Petrov, BP, Ozkan, B., PIKS, K., RACHWALD, A., Rouen, SY, SACHANOWICZ, K., Schorcht, WI., Terebenin, A., MAYER, F. (
2007) Biogeography of the recently described Myotis alcatho von Helvi you and Heller, Chiropterologi by Acta, 9 (2), December 2007, pp. 361-378 (18). 2001.

Niethammer, J. and Krapp, F. Handbook of Saugetier Europas. Wiesbaden (Akademische Verlagsgesellschaft) II: 1-476 1978.

Niethammer, J. and Krapp, F. Handbook of Saugetier Europas. Wiesbaden (Akademische Verlagsgesellschaft) II: 1-649 1982.

Ninuki to, n.sh., JAPOSHVIL of B.Ö. 2008. Checklist of fishes of Georgia. Proceedings of the Institute of Zoology, 23: 163-176.

NOWAK, R.M. Walker’s Mammals of the World. Sixth Edition. Volume II. The Johns Hopkins University Press, Baltimore and London. 1936 page. 1999.

Occhipinti-Ambrogi, A., SAVINI, D. 2003. Biological Invasions as a component of global change in marine ecosystems stressed. Marine Pollution Bulletin, 46: 542-551.

Read, I, bassist, N. 1997. Population structure, growth and reproduction of Applied Pacific mullet, Mugil so- iuy, in the Black Sea. Fisheries Research, 33: 131-137.

OKYAR (GÖBEKÇIOĞL a), Z. and Kornoşor, S. (1997).