Целите на проекта са:

Да се промотират възможностите за развитие на устойчив туризъм в Странджа планина, свързан с природата – дивата флора и фауна, както и интересни природни забележителности, възможностите за пешеходен и вело туризъм; Осъществяване обмен на опит между представители на бизнеса, институциите и неправителствения сектор от трансграничния регион, за да бъдат внедрени иновативните решения за устойчив туризъм;

Целеви групи

  • Малкия местен туристически бизнес. Предпричемачи, който са инвестирали или имат намерение да инвестират в устойчив туризъм в транс-граничния район;
  • Местните общински и държавни учреждения.
  • Представители на неправителствените организаций от районите на Киркларели, Малко Търново, Царево, Приморски и Бургас, работещи по проблемите на туризма;
  • Представители на образователните институции;

 

Директни бенефициенти

  • Малкия местен туристически бизнес. Предпричемачи, който са инвестирали или имат намерение да инвестират в устойчив туризъм в транс-граничния район;
  • Експерти и представители на местните общински и държавни институции в трансграничния район.
  • Представители на неправителствените организаций от районите на Киркларели, Малко Търново, Царево, Приморско и Бургас, работещи по проблемите на туризма;
  • Представители на образователните институции;

 

Крайни бенефициенти

  • Представители на местните общности, граждани, които ще имат индиректна полза от продуктите на този проект.
  • Туристите в Транс-граничения район на Странджа.