Дължина: 5 км
Денивелация: 110 м
Маршрут: пешеходен, лесен
Сезон: всички сезони, най-красив през пролетта
Продължителност: 1 ч. 30 мин.
Начална точка: с. Евренозово (42.1324762, 27.3421382)
Крайна точка: с. Младежко (42.1537800, 27.3717927)

 

Младежка е типична средиземноморска река с максимален отток през февруари и минимален през август. По течението на реката е разположено едно единствено населено място, което дава и името на реката – село Младежко. Старото й име е Карамлък, което се превежда като Тъмната река.  Водите на Младежка река са едни от най-чистите в България, но не се използват нито за водоснабдяване, нито за напояване. Покрай левия бряг на реката, в долното ѝ течение по поречието на Заберновска река се намира Защитената местност „Парория“.

В близост до изворите на Младежка река са открити останки от т. нар. Голямо кале – най-голямата ранновизантийска крепост в Странджа. В целия район има 19 пещери. Повечето от тях се обитават от многочислени колонии прилепи. Най-дългата от тях е Калето (302 м), а най-късата – Кошарата (9 м). Популярни са пещерите Леярниците и Брежанка. Те са били обитавани в древни времена и се свързват с  развитието на древната металургия. Счита се, че водата на реката, която извира в близост до тях, лекува ревматизъм и ставни заболявания.

Местността пленява с красивия си карстов пейзаж, надвисналите над бистрата река дървета, стръмните скали, бликащите извори и множеството пещери.

Тръгва от ракиджийницата на село Евренозово в североизточна посока, покрай Евренозовски дол. Излиза на горски път, продължава по него успоредно на дола. Достига малък чифлик – рибарник. Пресича малка рекичка, приток на река Младежка и започва 15-минутно изкачване до м. Голямото кале с останки от ранновизантийска крепост. Изградена е кула за наблюдение на птици.

В северната си част местността граничи с дълбоко речно ждрело, в което бликат изворите на река Младежка. След стръмно спускане и кратко изкачване по маркирана и обезопасена с парапет пътека се поема наляво и по няколко дървени мостчета над реката се достига до карстовия извор и пещерите до него (в пещерите не се влиза).

По обратния път вляво се достига м. Вирът с изграден заслон с камина за 40 човека. Мястото е подходящо за почивка, известно е и с лековитите си басейни. До с. Младежко остават около 300 метра.

mladejka-1 mladejka