Координати: 42.109556, 27.417342

Разпростира се на голяма площ – 1546.3 ха от землищата на селата Звездец, Бръшлян и Стоилово. Обявена е с цел запазване на старите дъбово – букови гори и живописния каньон на р. Велека. Обхваща средното течение на река Велека, където реката преминава през карстов район и образува множество меандри.

Във вековните девствени гори и скалисти склонове намират убежище много птици като скалния орел, който на територията на България единствено в Странджа гнезди по дървета. Срещат се още черен щъркел, египетски лешояд и много бозайници. В река Велека се намира една от най-добре запазените в Европа популации на видрата.

Територията е особено подходяща за посещение от туристи – достъпна е от м. Ковач, Петрова нива и Стоилово.