Координати: 41.886736, 27.992281

Районът се намира в близост до курортното градче Инеада на Турското Черноморие – уникалните странджански лонгозни гори край езерото Сака до Инеада са един великолепно запазен биосферен резерват, който през 2007 г. бе официално обявен за Национален парк. Тук има пясъчни дюни, влажни зони, езера, лонгозни гори, ако добавим и сухите гори, това са пет различни екосистеми препълнени с живот. Потоците вода, които се стичат от планините преди да се влеят в морето, образуват езера или блата на самия черноморски бряг. Поради огромните пясъчни дюни пред езерата,  водата в тях не може да се влее в морето, те се препълват вследствие на дъждовете през пролетта и се оттичат в земята към вътрешността. Тези наводнени райони, наречени лонгоз, представляват екосистема, различна от всяка друга езерна или горска екосистема. Нивото на водата се запазва значително през всеки от четирите сезона, а киселинните почви, богати на органични вещества, допринасят за увеличаване на биологичното богатство на лонгозната гора, която се развива подобно на тропическата. В този район има три отделни лонгозни области – езерото Ерикли, езерото Мерт и езерото Сака.

Езерата в границите на Инеада са известни с множеството видове риби и богата на кислород атмосфера. Въпреки че в околностите на Инеада има 7 езера, най-важните са Мерт, Хама, Ерикли и Сака. Известно е, че в лагуните на Инеада, в езерата и в потоците във влажната част живеят около 30 вида риби, а според Бернската конвенция 8 от тях са описани като „видове, които се нуждаят от защита“. Това са уклей, късомуцунеста игла, речно попче, распер, блескавец, лъчеперка, горчивка и скобар. Измежду езерата Мерт е с най-голямо разнообразие на риба. Езерата Хамам и Педина също могат да бъдат определени като хабитат на птици, диви патици и лебеди, мигриращи от България, Русия и река Дунав.

Лонгозните гори са изцяло наводнени през зимата и пролетта, със смесен флористичен набор от различни видове дървета високи от 8 до 15 метра. Тъй като алувиалните наносни почви се отличават с по-интензивна дейност на микроорганизмите, горите и другите растения в региона започват вегетационния си период по-рано от растенията в други райони. Защитата на хабитата на тези гори е от решаващо значение.

Езерото Хамам е заобиколено от гори, намира се на 20 км южно от Инеада, на 2 км от Черно море и е разположено на 20 м височина нмр. Площта му е 19 хектара, а най-дълбоката му точка в 2.6 м. Езерото се снабдява с вода от множество потоци от вътрешността, като излишните количества вода се изхвърлят в потока Булаик чрез канал, разположен на югоизток. Костурът и раците са важна част от фауната на водния басейн.

 

 

 

Лонгозното езеро Сака се намира на юг от Инеада и е формирано при пълненето на потока Булаик. Към езерото принадлежат почти 5 хектара тръстикови полета. Тази земя се намира под водата през пролетта и есента, поради повишаването на нивото на водите, и представлява т. нар. лонгоз, рядко явление не само в Турция, но и в Европа. Лонгозната гора е от смесен тип, сред дървесните видове са елша, планински бряст, европейски ясен, дъб, габър, обикновен бук, черна топола, върба, липа и кестен. Обявено е за защитена територия през 1988 г.

 

Езеро Педина се намира на 25 км южно от Инеада и на 5 км западно от езерото Хамам, и е изцяло разположено сред гора, както и езерото Хамам. Площтта му е 10 хектара, а най-дълбоката точка е 2.10 метра. Езерото се пълни с вода от множество потоци, течащи във вътрешността на гората, включително от потокът Педина, и чрез канал прехвърля излишната вода в потока Буланик.

 

Областта Инеада има богато биологично разнообразие и естественият баланс в региона не е нарушен. В региона се наблюдават приблизително 670 растителни видове както и множество животински: бозайници (като елен, сърна, дива свиня, вълк, лисица, чакал, дива котка, невестулка, пор, прилеп, видра), 194 вида птици (като пигмей бухал, корморан, белоопашат орел, белошипа ветрушка, сив кълвач), гущер, зелен гущер, сцинкови, змия, костенурка, насекоми (като пеперуда), риби (като хамсия, речно попче, лъчеперка, блескавец, тънкомуцунеста игла, горчивка и морски костур).