Координати: 42.328514, 27.730439

Резерват Ропотамо се намира на около 50 км южно от Бургас, на границата между две общини – Созопол и Приморско. Главният път Е87 Бургас – Резово разделя резервата в две части.

Разположен на площ от малко над 1000,7 хектара, резервът е рядко съчетание на красиви пейзажи, ефектни земни форми, голямо разнообразие на крайбрежни, горски и водни местообитания на много редки и застрашени растителни и животински видове и общности. На тази малка площ е комбинацията от море, река, блато, широколистна и гъста горска растителност, различни видове скални образувания, красиви плажове, както и пясъчни дюни, и сред всички тези природни ресурси се намират множество исторически и археологически находки.

 

Една част от днешния резерват Ропотамо е обявен в далечната 1940 г. „За да се запазят горските съобщества от гъсти гори разположени по протежение на едноименната река, която пресича големите пясъчни дюни и се влива в Черно море“. През годините зоната е променяла статута си на няколко пъти, но винаги е оставала защитена зона. През 1960 тя дори става национален парк. Най-новата категоризация е от 1992 г., когато тя е обявена за стриктното
охраняван природен резерват  „за опазване на уникална флора и фауна по протежение на брега в близост до устието на едноименната река.“ Резерватът има международен статут като част от комплекса от влажни зони Ропотамо, признат от международно значение, съгласно Рамсарската
Конвенция за орнитологично важно място и е част от комплекс Ропотамо – защитена площ от мрежата Натура 2000.

Тази малка площ е дом на голямо биологично разнообразие. В цифри това означава около 60% от сладководните ихтиофауната на България, 60% от херпетофауната, 50% от гнездящата орнитофауна и 57% от видовете бозайници.

Резерватът е местообитание за много редки животни. Европейският миграционен път на птиците Via Pontica минава оттук. Големият брой влажни зони в района са идеално място за много гнездящи птици, както и място за хранене и за зимуване на мигриращ птици. Резерватът е дом на 226 вида птици (бекаси, чинки, дроздове, гривести рибарки, дъждосвирци, диви гъски, поен лебед и ням лебед, пойни птички, чапли, пеликани, патици, морски орли,
ястреби, лешояди и т.н.), 8 от които са застрашени в световен мащаб, а 70 са включени в Червената Книга на България.

Скалите и пясъчни дюни са дом на много влечуги: шипобедрената и шипоопашата костенурка пъстрият смок, вдлъбнаточелен смок, смок мишкар и различни гущери, а във влажните и заблатени площи обикновената и каспийска блатна костенурка, жълтоуха и сива водна змия, тритони, зелени жаби, кафяви жаби, дървесни жаби и жаба балканска чесновница.

Резерватът се обитава от 50 вида бозайници. Сред тях са: благороден елен, елен лопатар, сърна, муфлони, лисици, чакали, видри и колонии от прилепи в скалните пещери. Изчезнали видове бозайници са мечките и тюленът монах.

Ихтиофауната е представена от 14 вида риби, които постоянно обитават лиманната зона на река: кефал, морунаж, червеноперка, шаран и толстолоб. Много повече видове са регистрирани като временно пребиваващи. Сред тях са Черноморски карагьоз дъгоцветни рибки и т.н.

600 вида висши растения са идентифицирани в резерва. Там са около 11% от растителните видове, включени в Червената книга на България, която е от 83 вида (71 редки, 11 застрашени и един изчезнал). 16 вида висши растения са ендемични и 23 дървесни и храстови видове са терциерни реликти. На територията на резервата могат да се видят бряст, ясен, клен, черна елша, габър, обикновенно лютиче, леска, смрадлика, бръшлян, мъждрян, дъб, бук, върба, тракийско лале и блатно кокиче. Блатата и разливите са обрасли с тръстика, папур, ирис, ракитовица, жълта и бяла водна лилия. На пясъчните дюни все още растат пясъчна лилия, морския пелин, дивия копър и т.н., които са типични за Южното Черноморие.

Интересна част от резерва е остров Свети Тома, по-известен като Змийския остров. Той се намира в залива на Аркутино. Той е място за гнездене на водоплаващи птици, местообитание на Гюнтеровата полевка и на диво растящи кактуси, засадени тук през 1930. Интересна атракция за туристите е разходка с лодка по река Ропотамо (под моста на Е87 е пристана) до устието й. Чапли, корморани и водни костенурки могат да се видят по време на разходката, както и скалния феномен Лъвската глава може да се види от долу.