Според повечето изследователи името на планината произлиза от старото наименование на тази област – Стражица (от старобългарското Страньц – гранична земя). Странджа е не само място на граница между две държави, но и гранична земя за няколко различни биосфери. Тя съчетава по уникален начин елементи на кавказката, средиземноморската и европейската природа.

Тук можете да се запознаете с по-подробна информация относно планината.

Географско положение и климат, геология, води и реки, почви Биоразнообразие и природни местообитания Туризъм